hp header

HP Carepack - Slovníček pojmů

Slovník pojmů

4-Hour, 13x5 Onsite, HW Support Služba je dostupná 13 hodin denně, me zi 8:00 a 21:00 hodinou, od pondělí do pátku vyjma státních svátků. Pověřený zástupce HP dorazí k zákazníkovi mezi 8:00 a 17:00 hodinou místního času a začne s údržbou hardwaru do čtyř hodin od registrace Vašeho telefonického požadavku. V případě telefonických požadavků přijatých po 17.00 místního času může být reakční doba převedena na následující pracovní den.

4-Hour, 24x7 Onsite, HW Support Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pověřený prac ovník HP dorazí na místo instalace zařízení kdykoliv a v kterýkoli den v roce a začne s prací na údržbě hardwaru do čtyř hodin od registrace vašeho telefonického požadavku.

4-Hour, 24x7 Onsite, HW Support, CPU only Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pověřený pracovník HP dorazí na místo instalace zařízení kdykoliv a v kterýkoli den v roce a začne s prací na údržbě hardwaru do čtyř hodin od registrace vašeho telefonického požadavku. Služba nepokrývá externí komponenty (např. myš, klávesnici, e xterní monitor apod.)

4-Hour, 9x5 Onsite, HW Support Pověřený zástupce HP dorazí k zákazníkovi mezi 8:00 a 17:00 hodinou místního času a začne s údržbou hardwaru do čtyř hodin od registrace Vašeho telefonického požadavku. V případě telefonických požadavků přijatých po 13.00 hod. místního času může být reakční doba převedena na následující pracovní den.

4-Hour, 9x5 Onsite, HW Support, CPU only Pověřený zástupce HP dorazí k zákazníkovi mezi 8:00 a 17:00 hodinou místního času a začne s údržbou hardwaru do čtyř hodin od registrace Vašeho telefonického požadavku. V případě telefonických požadavků přijatých po 13.00 místního času může být reakční doba převedena na následující pracovní den. Služba nepokrývá externí komponenty (např. myš, klávesnici, externí monitor apod.)

6-Hour, Call-To-Repair HW Suport, 24x7 Zaručená oprava hardwaru do 6 - ti hodin od nahlášení požadavku, okno pokrytí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

ADP - Accidental damage protection (Ochrana proti náhodnému poškození) Pro některé produkty HP nabízí určité servisní úrovně spolu s ochranou proti náhodnému poškození jako součást dané služby. Náhodné poškození je definované jako fyzické poškození produktu způsobené nahodilou událostí. Pokrytí zahrnuje riziko ohně, neúmyslného vylití tekutiny do nebo na jednotku, pádu, nárazu, elektrického přepětí. Pokud není stanoveno jinak, ADP zahrnuje i poškozené nebo nefunkční LCD displeje a jiné porouchané díly. ADP nezahrnuje případy krádeže, ztráty, běžného opotřebení nebo jiné výjimky stanovené v sekci Omezení. Pokud nebudou dostupné všechny náhradní díly v určité lokalitě, jednotka bude opravena či vyměněna v místě stanoveném HP. Výměna podstatné součástky může proběhnout maximálně třikrát do roka, výměna ostatních dílů jedenkrát za rok.

Aktivac e služby HP Care Pack Podmínkou aktivace je registrace zakoupené servisní služby HP Care Pack. Společnost HP toleruje prodlevu 30 kalendářních dnů od nákupu. Aktivace služeb je prováděna vždy k datu nákupu zařízení.

Aktualizace softwarových produktů a doku mentace Při vydání aktualizací na software HP jsou Vám zpřístupněny nejnovější verze softwaru a referenčních manuálů. Pro vybraný software jiného výrobce Vám HP poskytne aktualizace, pokud jsou takové aktualizace součástí služby. HP poskytne návod, jak získat jakékoliv aktualizace od jiného výrobce poskytované touto službou, a to buď přímo od HP, nebo mohou být tyto aktualizace dodány přímo jiným výrobcem. Prostřednictvím této služby je vám také poskytován přístupový kód, licenční klíč, nebo návod k jejich získání, pokud je vyžadován pro instalaci nebo provoz nejnovější softwarové verze.

Care Pack Služba začíná platit datem nákupu Vašeho hardwarového produktu a trvá po dobu specifikovanou v dokumentech Vašeho HP Care Pack. HP Care Pack je možné zakoupit do 180 dnů od data nákupu hardwarového produktu.

Cestovní zóny (oprava hardware na místě) Oprava hardwaru v místě instalace zařízení je dostupná pro všechny lokality v dosahu 100 km od nejbližšího střediska poskytování technické podpory HP.

Cestovní zóny (opra va hardware ve st anové lhůtě) Zaručená oprava hardwaru ve stanovené lhůtě v místě instalace zařízení je dostupná pro všechny lokality do 80 km od servisního střediska HP.

CDMR (Comprehensive Defective Media Retention) Kromě ponechání vadných médií tato služba zákazníkům umožňuje ponechání si dalších komponentů určených společností HP k uchovávání dat, např. paměťové moduly. Předmětem služby CDMR jsou všechny způsobilé komponenty uchovávající data v systému pokrytém touto službou.

Collaborative Support Služba HP Collaborative Support je navržena pro zákazníky, kteří si od společnosti HP zakoupili hardware spolu se softwarovými produkty společnosti HP nebo softwarem třetích stran. Tato služba poskytuje primární kontaktní bod pro inicializaci podpory hardwaru a softwaru najednou. Stačí zavolat přímo do společnosti HP a specialisté z oddělení HP podpory již rozhodnou, zda jde o hardwarovou nebo softwarovou záležitost.

CPU only V případě služby HP Care Pack s pokrytím "CPU/NB only" (pouze centrální procesorová jednotka) služba nezahrnuje externí monitory, dokovací stanice a jiná externí příslušenství.

Č as odezvy Je doba od okamžiku přijetí Vaší žádosti a jejího zaznamenání u HP do okamžiku příjezdu zástupce HP do místa instalace zařízení, pokud je tato doba v rozsahu zvoleného časového pokrytí.

Časové pokrytí Časové pokrytí specifikuje dobu, během které budou vaše požadavky na zásah zaznamenány a služba bude vykonána. Požadavky registrované mimo tuto dobu budou zpracovány následující pracovní den, pro který máte sm luveno časové pokrytí.

Dálková diagnostika problémů a podpora Podáte- li požadavek na zásah, HP s vámi bude spolupracovat na identifikaci problému na vašem hardwaru. Ještě než dojde k zásahu přímo v místě instalace zařízení, může HP zahájit a provést (v případě, že to bude možné) dálkovou diagnostiku pomocí elektronických dálkových podpůrných prostředků k přístupu k vašemu zařízení, nebo jakýchkoli jiných prostředků umožňující řešení problému na dálku.

Dálkový přístup Podle uvážení HP, a s vaším souhlasem, mohou být použity vybrané dálkové přístupo vé nástroje, jako např. elektronická komunikace nebo fax. Použití těchto nástrojů umožňuje HP interaktivně s vámi spolupracovat na dálku diagnostikovat konkrétní problém. HP může také používat kterýkoliv z vybraných nástrojů k asistenci při řešení servisního požadavku.

DMR (Defective Media Retention) Služba, kdy si zákazník může ponechat vadný HDD.

Doba trvání a pravidla pořizování služeb HP Care Pack Služba začíná platit datem nákupu Vašeho hardwarového produkt u a trvá po dobu specifikovanou v dokumentech Vašeho HP Care Pack. HP Care Pack je možné zakoupit do 180 dnů od data nákupu hardwarového prod uktu.

Službu HP Care Pack označenou jako Post Warranty je možné zakoupit nejdříve ve 3 měsících před skončením platnosti standardní záruky nebo předchozí služby HP Care Pack. Nejpozději je možné službu Post Warranty zakoupit do 30 dnů po skončení standardní záruční lhůty nebo předchozí služby HP Care Pack, pokud je hardwarový produkt podporován HP. Délka platnosti služby Post Warranty je 1 nebo 2 roky.

Lhůta poskytování služeb s definovaným počtem vytištěných stran končí, jakmile je dosažen specifikovaný počet stran, a nebo poté, co bylo dosaženo udaného časového limitu, podle toho, k čemu dojde dříve. Početní stav stran se definuje jako počet stran (potištěných nebo prostých), které prošly tiskovým modulem tiskárny a byly zaznamenány na zkušební stránce.

V době nákupu HW nelze nakupovat ani registrovat službu Post Warranty současně se službou HP Care Pack. V době nákupu HW je možné prodloužit nebo povýšit servisní úroveň pouze službou HP Care Pack.

Dokončení opravy Když zástupce HP přijede na místo, bude realizovat práci v rámci služby, dokud Váš produkt nebude funkční nebo dokud nedošlo k patřičnému pokroku. Práce může být dočasně pozastavena, pokud nejsou k dispozici nezbytné další součásti nebo technici, avšak je znovu zahájena okamžitě poté, co jsou zdroje k dispozici.

Oprava je považována za dokončenou tím, že HP ověří, že závada na hardware byla opravena. Ověření ze str any HP může být dosaženo provedením autodiagnostického testu, samostatného diagnostického testu nebo vizuálním ověřením řádného provozu. HP podle svého vlastního uvážení určí míru testování nezbytného k ověření, že hardware byl opraven.

Elektronická podpora V rámci dané služby vám HP poskytne neomezený přístup do Resource centra IT (ITRC), které obsahuje vědomostní databázi se známými problémy, řešeními, popisy a specifikacemi produktů včetně technickou literaturu. HP může také poskytnout určité softwarové opravy pro software HP. U vybraného softwaru od jiných dodavatelů jsou k dispozici veškeré softwarové opravy společně s pokyny, jak tyto opravy získat od původního výrobce softwaru, pokud tento výrobce tyto opravy poskytne.

Elektronické informace o softwaru HP poskytuje neomezený přístup k elektronické službě, která obsahuje informační databázi se známými symptomy a řešeními, popisy softwarových produktů, specifikace a technickou literaturu. HP může také poskytnout určité softwarové patche pro software HP, které budou zveřejněny v této elektronické službě pro přístup zákazníků. Pro vybraný software jiných výrobců budou od HP poskytnuty patche spolu s návodem, jak získat patch od původního výrobce softwaru, a kdy a zda budou poskytnuty přímo od původního výrobce.

Eskalační management HP zavedlo formální eskalační procedury k řešení velmi komplexních hardwarových problémů. Místní HP management koordinuje eskalaci problému, využívá kapacit expertních center HP pro řešení klíčových problémů.

Geografické pokrytí P okud je HP Care Pack a zařízení nakoupe no v zemích Evropské unie, Norsku, Andoře, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Izraeli, Chorvatsku, Rumunsku, Maroku, Jihoafrické republice, Turecku, Rusku, může být HP Care Pack využit ve výše uvedených zemích. Prosím ověřte si u vašeho lokálního autorizovaného zástupce HP, zda je v konkrétní zemi tato služba k dispozici.

Global Next Business Day Onsite, HW Support Oprava hardwaru v místě instalace, doba reakce následující pracovní den, okno pokrytí pondělí -pátek, pracovní ho diny kromě státních svátků, globální pokrytí.

Globalní pokrytí ("Travel") HP bude řešit požadavky na poskytnutí svých služeb v rámci služby HP Care Pack Hardware Support Onsite s globální reakcí následující pracovní den v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Chile, Čína, Česká republika, Ekvádor, Egypt, Estonsko, Finsko, Filipíny, Francie, Hong Kong, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Kanada, Kolumbie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malajsie, Maďarsko, Mexiko, Nizozemí, Německo, Nový Zéland, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Rakousko, Rusko, Řecko, Singapur, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Thajsko, USA, Velká Británie, Venezuela, Vietnam.

Hardwarová technická podpora v místě instalace V případě technických problémů, které nelze vyřešit na dálku se pracovníci firmy HP dostaví na místo instalace zařzení, poskytnou technickou podporu pro vaše hardwarové produkty, opraví či vymění kompo nenty nebo celou jednotku podle toho, co bude potřeba provést k tomu, aby váš produkt byl uveden do normálního provozního stavu.

HP Care pack služba nepokrývá....

Pokud není dohodnuto jinak, služba Care pack nezahrnuje mj. spotřební materiály (baterie, inkoustové a tonerové zásobníky a Tablet PC pera), nástroje pro údržbu a jiná zařízeí, zařízení od jiných dodavatelů než HP, produkty dříve opravované neautorizovanými techniky či uživateli, doplňkový software a ovladače instalované uživatelem, žárovky projektorů.

Implementace Instalace podle potřeb zákazníka, konfigurace, zaškolení. Plánování a řízení HP projektovým managerem. Na místě během standardní pracovní doby.

Instalace Základní instalace za fixní poplatek. Na místě během standardní pracovní doby.

Instalace a Startup Instalace podle potřeb zákazníka, konfigurace, zaškolení. Na místě během standardní pracovní doby.

Licence na použití a kopírování aktualizací softwarových produktů V rámci dané služby obdržíte licenci na použití a kopírování nových verzí softwarových produktů na všechny systémy pokrývané originální softwarovou licencí. Můžete použít a kopírovat aktulalizace HP softwaru pro každý systém pokrytí touto službou, pokud je zakoupena prostřednictvím autorizovaného prodejce HP.

Materiály HP pos kytuje všechny díly a materiály potřebné k udržení vašich, službou pokrytých hardwarových produktů v dobrém provozním stavu, včetně dílů a materiálů pro dostupná a doporučená technická vylepšení. Náhradní díly a jednotky jsou nové nebo ekvivalentní co se týká stavu i výkonnosti. Vyměněné díly a jednotky přecházejí do vlastnictví firmy HP.

Nahrazení výrobku za účelem splnění závazku opravy Podle svého vlastního uvážení může HP dočasně nebo trvale nahradit výrobek za účelem splnění závazku opravy. Náhradní produkty jsou nové nebo ekvivalentní co do výkonu a spolehlivosti; nahrazené produkty se stávají vlastnictvím HP.

Next Business Day, Call To Repair, HW Support Zaručená oprava hardwaru následující pracovní den od nahlášení problému, okno pokrytí pondělí -páte k, od 8.00 - 17.00 kromě státních svátků, oprava hardware v místě instalace zařízení.

Next Day Exchange HW Support Opravy hardwaru výměnou zařízení v servisním středisku následující den, okno pokrytí pondělí -pátek od 8.00 - 17.00 hod. kromě státních svátků.

Odezva Odezva udává časový úsek od přijetí a zaregistrování vašeno požadavku na poskytnutí služby do příjezdu zástupce HP na místo instalace zařízení, v případě, že se tento časový úsek nachází v rámci stanoveného okna pokrytí.

Odezva do 4 hodin Pověřený zástupce HP dorazí na místo instalace zařízení a zahájí práci na údržbě vašeho hardwaru do 4 hodin od momentu, kdy byl zaregistrován váš požadavek, za předpokladu, že tato doba spadá do vašeho smluveného okna pokrytí.

Odezva následující pracovní den Pověřený zástupce HP dorazí na místo instalace zařízení a zahájí práci na údržbě vašeho hardwaru následující den poté, co byl váš požadavek zaregistrován a pro který máte smluveno okno pokrytí.

Offsite oprava Oprava hardwaru je provedna v servisním středisku.

Okno pokrytí Servisní okno pokrytí specifikuje čas, během kterého mohou být vaše požadavky na zásah zpracovány.

Omezení služ by - aktualizace softwaru Aktualizace softwaru se nevztahuje na všechny softwarové produkty. Tato služba je poskytována pouze u určitých softwarových produktů firmy HP a vybraných produktů jiných dodavatelů. Na žádost vám poskytneme seznam pokrytých softwarových produktů. Pokud tato služba není k dispozici, nebude zahrnuta v Softwarové podpoře.

Onsite oprava Oprava hardwaru je provedena v m ístě instalace zařízení, tzn. u zákazníka. V případě technických problémů, které nemohou být řešeny na dálku, přijede autorizovaný HP technik přímo na místo, aby poskytl technickou podporu a opravil nebo vyměnil součásti nebo celé zařízení, podle toho, co bude nezbytné k znovuuvedení Vašeho produktu do provozuschopného stavu.

Dále může HP do Vašeho systému nainstalovat dostupné a doporučené technické zdokonalující prvky k zajištění řádného provozu hardwarových produktů, zlepšení výkonu a zajištění kompatibi lity s hardwarovými náhradními díly dodanými HP. HP může nainstalovat jakékoliv aktualizace programů, které jsou potřebné k zajištění podpory Vašeho zařízení a které nejsou specifikovány jako instalovatelné zákazníkem.

Oprava v servisním středisku výměnou Oprava výměnou v servisním středisku vám poskytuje spolehlivou a rychlou opravu, tato HP služba poskytuje trvale náhradní jednotku, která je doručována bez poplatků na dopravu během následujícího pracovního dne, pro který máte okno pokrytí. HP doručí náhradní produkt v obalu vhodném pro vrácení vadného produktu. Nahrazený produkt se stává majetkem HP. Vaše požadavky musí být obdrženy před 13.00 hod. během smluvního okna pokrytí k aktivaci služby výměny s dodávkou v následující pracovní den. Náhradní jednotka bude doručena během smluvního okna pokrytí.

Pickup & Return Oprava v servisním středisku včetně vyzvednutí a vrácení poskytuje službu vyzvednutí vadné jednotky na vaší adrese HP autorizovaným kurýrem a následné doručení do servisního střediska. HP vrátí opravený nebo vyměněný produkt na vaši adresu prostřednictvím kurýra. Doba trvání opravy pro tuto službu je 2, 5 nebo 7 pracovních dní v závislosti na typu zakoupeného produktu. Služba je k dispozici od 8.00 - 17.00 hod. pondělí - pátek, kromě státních svátků. Požadavky musí být obdrženy před 15.00 hod. během smluvního okna pokrytí k aktivaci služby vyzvednutí v následující pracovní den.

Pokrytí HP Care Pack Servisní pokrytí služby HP Care Pack se liší dle jednotlivých typů hardwaru. Podrobné informace jsou sou částí dalšího informačního materiálu HP Care Pack. K dispozici je Vám také odpovědný zástupce HP.

Pokrytí HP Care Pack pro p-Class Servisní pokrytí p- Class je zajištěno dvěma typy služby HP Care Pack: - jeden typ CP pokrývá pouze Blade servery - druhý typ CP pokrývá pouze skříně (enclosure). BLADE SYSTEM PROLIANT SERVER BLADE CARE PACK servis - Care Pack pokrývá servis pro ProLiant Server Blade. BLADE SYSTEM ENCLOSURE CARE PACK servis - Care Pack zahrnuje servis skříně Blade systému současně s patch panely, HP podporovaným Ethernet interconnect propojením, napájecí skříní (power enclosure), napájecími zdroji a distribučními částmi pro napájení (PDU). Služba HP Care Pack na Enclosure nepokrývá SAN Swith, ten musí být pokryt samostatně.

Pokrytí HP Care Pack u serverů a storage U serverů a storage instalovaných v jedné skříni toto krytí zahrnuje opt ions firmy HP instalované v rámci stejného zařízeni.

Pokrytí HP Care Pack u tiskáren U tiskáren neovlivňuje servisní krytí použití tiskových zásobníků z jiné výroby než HP. Pokud se závada na tiskárně dá přisoudit použití tiskových zásobníků z jiné výroby než HP nebo použitých či znovu naplněných tiskových zásobníků, bude HP účtovat dodatečnou částku za servis takové tiskárny s ohledem na danou závadu nebo poškození, a to v běžných sazbách HP za čas a materiál.

Pokrytí zařízení Veškeré standardní doplňky obsažené v zařízení HP jsou službou pokryty. Veškeré standardní doplňky a option značky HP zakoupené společně nebo později po hlavním produktu a instalované se sériovým číslem jako je myš, klávesnice, rozšiřující stanice a externí monitor jsou kryty (pokud není uvedeno jinak), s výjimkou monitorů větších než 22".

sto součástí, které se již nevyrábí, mohou být dodány vyšší verze. V případě služby HP Care Pack s pokrytím "CPU/NB only" (pouze centrální procesorová jednotka) služba nezahrnuje externí monitory, dokovací stanice a jiná externí příslušenství.

Pokud není stanoveno jinak, služba HP Care Pack nepokrývá následující položky: mimo jiné spotřební materiál, baterie, inkoustové a tonerové zásobníky a Tablet PC pera, nástroje pro údržbu a jiná zařízení, zařízení z jiné produkce než HP, jakýkoliv produkt dříve opravovaný neautorizovaným technikem nebo uživatelem, doplňkový software a ovladače instalované zákazníkem, žárovky projektoru.

Pokud zakoupíte jiný HP Care Pack než náleží k danému produktu, nebude HP Care Pack registrován a služba nebude aktivní.

Post Warranty Služby HP Care Pack označené jako Post Warranty jsou k dispozici po ukončení standardní záruky nebo po sk ončení doby krytí dříve zakoupeného HP Care Pack. Servisní doba pokrytí Post Warranty je platná po původní záruční lhůtě nebo poté, co skončí pokrytí dříve zakoupeného Care Pack.

Povinnosti zákazníka Vaší povinností je zaregistrovat HP Care Pack případně hardwarový produkt jak je popsáno ve smlouvě oposkytnutí služeb, případně provést veškeré případné doporučené kroky, požadované ze strany HPjako výsledek předběžného systémového auditu.

Požadavky na zásah přijaté a zaregistrované mimo okna pokrytí Požadavky na zásah přijaté a zaregistrované mimo okna pokrytí budou zaregistrovány následující pracovní den, ve kterém máte smluveno okno pokrytí.

Proactive Care Služba HP Proactive Care nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených na zvý šení dostupnosti a výkonnosti konvergované infrastruktury. Jedná se o komplexní řešení podpory prostředí pokrývající servery, operační systémy, hypervizory, datová úložiště, sítě SAN a networking.

V případě incidentů poskytuje Proactive Care specialisty na technické problémy, kteří je pomohou vyřešit co nejrychleji. K řešení komplexnějších incidentů používá HP urychlené eskalační postupy.

Proactive Care mimo jiné poskytuje kontrolu verzí firmwaru, softwarových verzí a oprav a následné doporučení na jejich povýšení či implementaci. Tím pomáhá předcházet potížím a udržovat aktuální a kompatibilní prostředí. Součástí služby je také pravidelný Proactive Scan vybraných produktů, který podporuje preventivní odhalování problémů týkajících se bezpečnosti, konfigurace nebo dostupnosti. Proactive Care dále zahrnuje pravidelné reporty incidentů, což pomáhá zabránit opakovaným problémům.

Proces ohlášení závady/uplatnění opravy Veškeré informace a nástroje získáte na tel. č.: +420 261 307 310

Return to Depot V rámci této služby máte zodpovědnost za doručení nebo dopravu vadné jednotky do servisního střediska HP. Musíte zajistit, aby byl produkt vhodně zabalen pro zvolenou metodu dodávky. Doba trvání opravy pro tuto službu je 5 - 7 pracovních dnů v závislosti na typu zakoupeného produktu. Opakované závady mohou vyžadovat dodatečný čas pro opravu. Okno pokrytí je pondělí -pátek od 8.00 - 17.00 hod., kromě státních svátků.

Service point Sběrné místo oprav prostřednictvím autorizovaných servisních partnerů.

Služba obnovy konfigurace pro HP Network Connectivity Products Služba obnovy konfigurace bude poskytnuta po opravě nebo výměně HP rozbočovače, bridge, switche nebo routeru (nebo dodatečného HP modulu nebo transceiveru). HP vám bude k dispozici pro obnovu konfigurace zařízení, které je předmětem opravy, pokud je okamžitě k dispozici platná předservisní konfigurace.

Softwarová podpora Po nahlášení problému se softwarem odpoví technik Centra podpory na váš telefonát do 2 hodin. HP poskytuje podporu pro vyřešení identifikovaných opakovatelných problémů, podporu zaměřenou na zjištění nahodilých problémů. Zákazníkovi je poskytnuta pomoc při řešení problémů a nastavení konfiguračních parametrů.

Standardní pracovní dny Služba je k dispozici od pondělka do pátku vyjma státních svátků. Telefonáty obdržené a zodpovězené mimo toto servisní okno budou zpracovány následující pracovní den, pro který máte servisní okno.

Standardní pracovní hodiny Služba je k dispozici mezi 8:00 a 17:00 od pondělka do pátku kromě státních svátků. Telefonáty obdržené a zodpovězené mimo toto servisní okno budou zpracovány následující pracovní den pro který máte servisní okno.

Support Plus Komplexní služby v oblasti hardware & software, softwarová podpora s dobou odezvy 2 hodiny, hardwarová podpora v místě instalace zařízení, doba reakce 4 hodiny, okno pokrytí 13x5 tj. 8.00 - 21.00hod. pondělí - pátek, kromě státních svátků. Požadavky na zásah musí být doručeny do 17.00hod.

Support Plus 24 Komplexní služby v oblasti hardware & software, softwarová podpora s dobou odezvy 2 hod iny, hardwarová podpora s dobou odezvy 4 hodiny v místě instalace zařízení, okno pokrytí 24x7 tj. 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Systémový audit HP může podle svého vlastního uvážení vyžadovat audit serveru a storage. Pokud je takový audit vyžadován, zákazník se zavazuje připravit podklady pro audit během úvodní 30 denní lhůty. Během auditu serveru jsou shromážděny klíčové informace o konfiguraci systému a je provedena inventarizace zařízení. Informace shromážděné během auditu serveru umožní zodpovědnému t echnikovi rychle zhodnotit a odstranit jakékoliv budoucí problémy na hardware a provést opravu rychle a efektivně. Podle vlastního uvážení HP může být audit serveru proveden na místě, prostřednictvím dálkového systémového přístupu a nebo po telefonu.

Úplné vyřešení problému Po příjezdu na místo provozu poskytuj e zástupce HP služby až do okamžiku, kdy je zařízení zprovozněno nebo tak dlouho, dokud dochází k rozumnému zlepšení. Práci je možno dočasně přerušit pokud je potřeba zajistit další díly nebo zdroje s tím, že práce budou znovu zahájeny ihned po jejich obstarání.

Zodpovědnosti zákazníka Vaší povinností je uchovat veškeré originální softwarové licence, smlouvy o aktualizaci licence a licenční klíče a předložit je HP na požádání. Zavazujete se používat ve škeré softwarové produkty v souladu s platnými licenčními podmínkami HP korespondujícími s předpoklady zákazníka týkajícími se softwarové licence, nebo s platnými licenčními podmínkami jiného výrobce, včetně jakýchkoliv dodatečných podmínek softwarové licence, které mohou být přiloženy k aktualizacím tohoto softwaru poskytnutého v rámci této služby.